ORDIN Nr.119/09.02.2004

ORDIN Nr.119/09.02.2004

ORDIN nr.119 din 9 februarie 2004 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale.

În temeiul Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate şi al Hotărârii Guvernului nr.743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB 1.132/2004,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Lista cuprinzând investigaţiile paraclinice care pot fi efectuate de laboratoare de analize medicale în sistem ambulatoriu este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Lista cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Lista cuprinzând dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în unităţi spitalice şti este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.609/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 6 septembrie 2002, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.