ORDIN Nr. 1.301 din 20 iulie 2007

ORDIN Nr. 1.301 din 20 iulie 2007

ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007

pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 6 septembrie 2007

Având în vedere prevederile <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12006   400 10 201   0 18>Legii nr. 400/2006 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11998   124131 301   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 7.820 din 20 iulie 2007, în temeiul <LLNK 12006   862 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Investigaţiile paraclinice care nu pot fi efectuate în laboratoarele de analize medicale în sistem ambulatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Dotările minimale ale laboratoarelor de analize medicale din sistemul ambulatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4

    Dotările minimale ale laboratoarelor de analize medicale din unităţile spitaliceşti sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5

    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6

    Autoritatea de sănătate publică şi Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, <LLNK 12004   119 501201   0 42>Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

    ART. 8

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.